Безплатна доставка над 99лв /само до офис на Еконт/

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на Оналйн Магазина на КЕТМАР ООД

Уебсайта rabotnoobleklo.bg е информационен и търговски център за електронна търговия на фирма КЕТМАР ООД. Сайтът предлага възможност за закупуването на представените продукти, които се доставят от фирма КЕТМАР ООД директно до клиента на посочения от него адрес. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия през цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.


І. Права и задължения на страните

1.1. КЕТМАР ООД се задължава:

 • да достави на клиента в  срок заявената за покупка стока;
 • да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка стока;
 • да уведоми клиента за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • да уведоми клиента за стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка; 
 • да посочи служебен адрес, на който клиента може да изпраща жалби и предложения относно закупените стоки;
 • да уведоми потребителя за правото на клиента да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната - потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, съобразно разпоредбите, конкретизирани по-надолу в договора;
 • да приеме рекламация от страна на клиента в срок от 7 работни дни, считано от деня на получаването й, за сметка на КЕТМАР ООД, съобразно разпоредбите, конкретизирани по-надолу в договора.
 • Да посочи стационарен и електронен адрес и телефон за връзка, жалби, рекламации и предложения от клиентите. 

 1.2. Клиентът се задължава:

 • да предостави наКЕТМАР ООД предварителното си съгласие за закупуване на определената от него стока чрез електронната си поща;
 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да предостави на КЕТМАР ООД съгласието си за изпълнението на договора след като поръчката е направена;
 • да получи стоката и да плати цената й;
 • да заплати разходите по доставката, съобразно условията посочени по-надолу в договора;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • клиента е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки и придружаващата ги документация при евентуално предявяване право на отказ от порьчката или при рекламация.

 ІІ. Поръчка  

Направеното предложение за покупка от страна на клиент до КЕТМАР ООД, респективно обявените цени и другите условия на настоящия договор в онлайн магазина, обвързват фирмата в 3 дневен срок от получаването на предложението. 

При договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги до определен клиент минималната продължителност на договора  е  6 месеца.


ІІІ. Срокове за доставка - Заявената за покупка стока се доставя на посочения от клиента адрес както следва :

до 5 работни дни - за гр. София 

до 7 работни дни - за територията на Република България.

ІV. Условия на доставка

КЕТМАР ООД се задължава след получаване на поръчката и уточняване на начина на разплащане да достави на Клиента закупената стока.

При липса на складова наличност от заявената стока КЕТМАР ООД в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката в онлайн магазина на КЕТМАР ООД фирмата не носи отговорност.

В случай, че КЕТМАР ООД изпълни друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика.

Всички обявени цени на стоките са в български левове с включен ДДС.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Към нея е приложена цялата придружаваща документация, изисквана по закон, включително фактура и/или касова бележка. 

При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

Вслучай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “ rabotnoobleklo.bg ” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Договорът поражда действие между страните след осигуряване наличността на стоката, предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.

С потвърждение на поръчката по смисъла на закона се сключва договор за продажба от разстояние.

С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Вие като клиент се съгласявате с общите условия на настоящия договор, при които стоката ще ви бъде доставена. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.

 V. Начини на плащане

5.1. Разплащане при доставка - стойността на поръчката се дължи при нейното получаване.

 • За поръчки на стойност над 300 лв. доставката на територията на гр. София е безплатна.
 • За поръчки на стойност над 700 лв. доставката на територията на страната е безплатна. 
 • В останалите случаи разходите по доставката на стоките са за сметка на клиента и се заплащат на куриера при получаване на стоката.

5.2. Разплащане чрез системата на ePay.bg - стоката се изпраща на клиента след потвърждение от ePay.bg за постъпилата съответстваща на стойността на поръчаната стока.

5.3. Разплащане чрез електронно пос-терминално устройство- важи за Mastercard Internacional и Vizaсard Internacional. 


VІ. Право на отказ от закупената стока

– клиента има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквани КЕТМАР ООД се задължава незабавно да възстанови заплатените суми от клиента ПО БАНКОВА СМЕТКА НА КЛИЕНТА. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

VІІ. Рекламации 

7.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й. 

7.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена клиента следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката- касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката. 

7.3. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията- чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна. 

7.4. Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако КЕТМАР ООД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните 2 начина. 

7.5. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 7.3. от договора.

VІІІ. Лични данни

8.1. КЕТМАР ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

8.2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, КЕТМАР ООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

8.3. КЕТМАР ООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@rabotnoobleklo.bg

ІХ. Разкриване на информацията

9.1. КЕТМАР ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

9.2. е получил изричното съгласие на клиента;

9.3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

9.4. КЕТМАР ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Х. Отговорност


КЕТМАР ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на КЕТМАР ООД - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на КЕТМАР ООД.

ХІ. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез искове, отправени до Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

АДРЕСИ за кореспонденция с КЕТМАР ООД:

Гр. София, бул. Ботевградско шосе бл.2

Телефон: +359885080331

Email: office@rabotnoobleklo.bg